Invest in Kamenica -
+383 38 200 476 03
img

Investo në Kamenicë


"Investo në Kamenicë" ka për qëllim identifikimin dhe promovimin e mundësive për investime në Komunën e Kamenicës. Tërheqja e kompanive të huaja dhe sidomos nga diaspora për të investuar në Kamenicë është një nga synimet për t’u arritur përmes këtij bashkëpunimi, siç është edhe krijimi i mundësive për të lidhur prodhuesit vendorë me partnerë në tregjet e jashtme. Në këtë drejtim, Komuna e Kamenicës, në bashkëpunim me Organizatën Germin, përmes aktiviteteve nga ky projekt, synon të gjenerojë të hyra dhe punësim në Kamenicë, përmes identifikimit dhe promovimit të sektorëve me potencial zhvillimor, promovimit të produkteve vendore si dhe krijimit të mundësive për partneritet mes kompanive vendore dhe atyre nga diaspora. Gjithashtu, në kuadër të platformës “Invest in Kamenica” do të promovohet forma e partneritetit publiko-privat (PPPs) në realizimin e projekteve kapitale, duke zgjeruar spektrin e bashkëpunimit e sektorit publik dhe atij privat. “Invest in Kamenica” është adresa kryesore për palët e interesuar mbi mundësitë zhvillimore ekonomike që ofron Komuna e Kamenicës [lexo më shumë].
44 sajte të trashëgimisë kulturore
21 arkeologjike dhe 23 arkitektonike.
722 biznese aktive
1647 të punësuar.
Sektorët më të zhvilluar
Prodhimi dhe Përpunimi i Ushqimit dhe Materialeve Ndërtimore, Bujqësia, Tregtia dhe Shërbimet.

Jeni të interesuar të mësoni më shumë për Kamenicën?

 

LAJME & OPINIONE

 

36085
Popullesia

722 
Nr Bizneseve

417
Siperfaqja

55
Vendbanime

Mëso më shumë për

PROJEKTET KAPITALE


PAPER RECYCLING
WHAT TO DO WITH PAPER

Different grades of paper are used to produce a range of everyday items – from papers and magazines to advertising leaflets.

CO-CREATING THE FUTURE

Invest in Kamenica -

Partnerët e Projektit